Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Jaunatnes politikas dokumenti

Pamatdokumenti jaunatnes politikā Latvijā un ES

 

 • Jaunatnes likums 
  http://likumi.lv/doc.php?id=175920

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība”
  http://likumi.lv/doc.php?id=228738

   
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām”
  http://likumi.lv/doc.php?id=227327

   
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni”
  http://likumi.lv/doc.php?id=185418

   
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.985 „Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums”
  http://likumi.lv/doc.php?id=184815
   

 

Dokumenti jaunatnes politikā Mārupes novadā